Českobudějovická diecéze prožila v sobotu o slavnosti svatých Petra a Pavla kněžské svěcení. Vojtěch Razima, který pochází od Křemešníku a toho času slouží jako jáhen v Prachaticích, potvrdil svým „Zde jsem“ svou připravenost být Ježíši Kristu cele k dispozici a vyslechl homilii biskupa Vlastimila, v níž k němu otcovsky promlouval: „Milý Vojtěchu, patříš do kruhu blízkých přátel Krista Pána a je důležité, abys v tomto přátelství setrval, abys zůstával v Kristově lásce. Náš Mistr a Pán, Ježíš Kristus, Tě dnešním dnem posílá, abys svátostným způsobem povzbuzoval a posiloval svěřené stádce. Máš a musíš být tam, kde je třeba léčit a obvazovat, rozvazovat a osvobozovat, kde je třeba vykročit vstříc a pak i trpělivě doprovázet. Staň se balzámem, který druhé hojí, utěšuje a přináší jim pokoj, a čiň tak s pokorou, dobrotivostí a skromností.“

Biskup Vlastimil kladl Vojtěchovi na srdce, aby s radostí hlásal Boží slovo všem, k nimž bude poslán, aby rozjímal o Božím zákoně a uváděl ho do života. Aby byl bdělý, uchoval si smysl pro odpovědnost, radostnou věrnost slibu čistoty pro „Boží království“, jakož i odevzdanost a ochotu být s Kristem, třeba i skrze oběť, bolest a kříž. „A kdyby někdy přišly pochybnosti o tvém kněžství, nenech se jimi zlomit a věz, že si tě Bůh nevybral jen tak náhodou a pro legraci,“ ubezpečuje kandidáta kněžství jeho biskup.

Biskup Vlastimil shrnul konání, které na Vojtěcha jako kněze čeká: „Budeš vysluhovat Eucharistii – Kristovu oběť; budeš křtít, a tak přičleňovat k Božímu lidu; budeš ve jménu Krista odpouštět hříchy těm, kdo je vyznávají a činí pokání; svatým pomazáním budeš posilovat nemocné a umírající; budeš žehnat novomanželům; budeš pohřbívat zemřelé a vykonávat ostatní služby k posvěcení věřících. Budeš se modlit za věřící a za celý svět 'Denní modlitbu církve', ve které budeš chválit a prosit Boha a děkovat mu za všechna dobrodiní.“

Biskup Vlastimil poděkoval jménem svým a jménem církve rodičům budoucího novokněze za dar jeho života i výchovy a poděkoval také všem, kteří Vojtěcha na cestě ke kněžství podporovali, a poprosil všechny věřící své diecéze o modlitby za další kněžská povolání, aby se mohla šířit radostná zvěst o Božím království. Svou homilii zakončil slovy: „Milý Vojtěchu, za okamžik přijmeš svátost kněžství a tím bude stvrzeno tvé vyvolení. Stojíš tedy na startu, ale tentokrát nejde o žádný půlmaraton. Bude to běh na hodně dlouhou trať plnou překážek, ale v cíli na tebe čeká věnec nepomíjející! Velmi si přeji, aby byla tvoje kněžská služba vždy radostná. Aby neskomírala, ale překypovala životem; kéž přináší tvoje kněžství hojný užitek a dobré ovoce! Přeji si, abys jako novokněz vždy nacházel podporu v přátelství s ostatními spolubratry v kněžské službě i se svým biskupem. Kéž nás Pán Ježíš na přímluvu našich patronů, zvláště světců Mikuláše, Petra a Pavla, naplňuje svou milostí, abychom s radostným zápalem sloužili Jeho pravdě a Jeho lásce! A Panna Maria, Královna kněží, kéž mateřsky bdí nad duchovní cestou každého z nás! Amen.“

Po prostraci kandidáta kněžství provázené modlitbami a zpěvem litanií následovalo vzkládání rukou biskupa a všech kněží. A konsekrační modlitbou, kterou používá církev s nepatrnými obměnami již od 6. století a kterou biskup vyslovil nad Vojtěchem, se z jáhna Vojtěcha stal kněz Vojtěch. DEO GRATIAS! Za pomoci spolubratra kněze se oblékl do mešního roucha, poklekl před biskupem, který jeho dlaně pomazal křižmem, a přijal od něj obětní dary. Liturgie kněžského svěcení byla završena pozdravením pokoje. Novokněžské požehnání udělil Vojtěch nejprve svému biskupovi. Biskup políbil jeho dlaně a vyzval věřící, aby činili totéž, protože dlaně novokněze Vojtěcha jsou posvěcené.

Při děkování před koncem mše svaté řekl otec Vojtěch biskupu Vlastimilovi: „Děkuji Vám, otče biskupe, za Vaši odvahu, s níž mne, šestadvacetiletého kluka, vysíláte hlásat evangelium do všech končin země.“ A ocenil vzkládání rukou kněží slovy: „ Vždycky mi připadalo, že je žehnání všech přítomných kněží kandidátovi kněžství příliš zdlouhavé a trochu zbytečné. Ale dnes jsem pocítil jeho velikou sílu a moc mi pomohlo, děkuji vám.“ 

 

knezske-sveceni-vojtecha-razimy

Kněžské svěcení Vojtěcha Razimy

O slavnosti svatých Petra a Pavla se z jáhna Vojtěcha stal Pater Vojtěch.

29.6.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859556_6682f964c7bc7908712387_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859557_6682f96515c09193672711_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859559_6682f967cb661771389128_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859569_6682f971ba1d7756987296_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859563_6682f96b66aef135377871_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859561_6682f9691a6ce170733336_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859558_6682f966e8348173571797_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859570_6682f972ba52a113472939_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859571_6682f9732701e888901512_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859562_6682f96a3e282268890671_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859567_6682f96f64588230349791_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859570_6682f97222366161894113_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859568_6682f9700956d212771289_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859563_6682f96b49126758265768_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859560_6682f96883497791122171_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859562_6682f96ac1243501294030_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859564_6682f96c918ca140784022_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859557_6682f965ef043359976008_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859559_6682f9676cc3d662651529_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859564_6682f96c713c0493283539_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859564_6682f96c4f045136318638_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859565_6682f96dc217d785122684_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859557_6682f965b1586184931035_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859558_6682f966a51f8083326787_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859564_6682f96c103ac879075590_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859561_6682f9699866a914166909_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859571_6682f97309137130468415_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859557_6682f965cf7c4793775114_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859559_6682f9679caaf686735951_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859566_6682f96ed86b6545855834_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859569_6682f97116992217062706_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859569_6682f971dd1b3521615291_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859565_6682f96d1b1af598038414_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859570_6682f972da47b888138175_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859566_6682f96e5234a955747583_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859565_6682f96d9f17f045907359_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859931_6682fadb760d9218195448_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859919_6682facf474eb824287202_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859919_6682facf12979494667229_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859926_6682fad64fba5447474953_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859933_6682fadd88fb9507312004_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859937_6682fae12bff1918747261_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859934_6682fade8ea99421073373_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859925_6682fad52934d152829267_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859920_6682fad0defc1722920049_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859921_6682fad19a62e370022055_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859921_6682fad10897e006207702_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859924_6682fad4905a7682380721_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859936_6682fae064617896914367_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859923_6682fad3e2928736948410_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859926_6682fad6e1eca136247991_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859922_6682fad21e472357398127_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859930_6682fadaad4a1182495464_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859936_6682fae03f9e3507893339_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859927_6682fad7bd5e3325021216_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859923_6682fad3670e4606205430_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859938_6682fae255d32224332137_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859925_6682fad5c52fa790574901_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859928_6682fad890b75427057959_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859932_6682fadce8269490864327_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859928_6682fad873a37906643584_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859928_6682fad8533c8073736060_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859932_6682fadcc919c414269168_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859938_6682fae2e6343825348768_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859920_6682fad01674d459044061_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859932_6682fadc34d86205319525_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859930_6682fada86cac402004599_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859930_6682fadad86cb287325871_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859933_6682faddacefe608633624_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859931_6682fadb9c069212173261_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859936_6682fae0d67bb536109107_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859922_6682fad242143646612056_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859929_6682fad927c53755417463_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859934_6682fade5a20a925626622_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859937_6682fae10fcde455290037_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859920_6682fad099461138719232_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859935_6682fadf1e6c8627762802_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859924_6682fad46dd1e236148114_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859925_6682fad5a7f4c598488693_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859921_6682fad12475f820190992_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859929_6682fad9ce586595827951_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859927_6682fad781758952718934_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859935_6682fadfae9fd349229568_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859927_6682fad7a1179292298512_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859929_6682fad9f06c9695612472_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859919_6682facf7677c246544090_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859922_6682fad2e2fad367768534_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859920_6682fad0bf68a581623239_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859930_6682fadaf14fc183891872_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859922_6682fad2646eb326458930_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859933_6682faddcaccc675849704_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859929_6682fad9a3a52969124497_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostprachatice.cz/img/gallery/images/4517/1004_1719859937_6682fae1a9776179445016_thumb.jpg