Kněžství

Kněžství

"Kristus, kterého Otec posvětil a poslal na svět (srov Jan 10, 36) poskytl prostřednictvím apoštolů účast na svém posvěcení a poslání jejich nástupcům, totiž biskupům; ti svěřili úkoly své služby v různých stupních různým jedincům v církvi. A tak Bohem ustanovenou církevní službu vykonávají na různých stupních kněžství ti, kteří se už odedávna nazývají biskupy, kněžími a jáhny." (LG 28)

Kněžství

Kněží tedy mají účast na kněžství a poslání biskupa. Tito svědomití spolupracovníci biskupů, povolaní sloužit Božímu lidu, vytvářejí se svým biskupem jediný kněžský sbor, který má však různé úkoly. 

Ve svém stupni služby se podílejí na úkolu Krista, jediného prostředníka (1 Tim 2,5), a hlásají všem lidem Boží slovo. Své posvátné poslání vykonávají hlavně při slavení eucharistie. Kajícníky a nemocné věřící smiřují s Bohem a posilují je, přednášejí také Bohu Otci všechny potřeby a prosby věřících (srov. Žid 5,1-4). V mezích své moci vykonávají poslání Krista, pastýře a hlavy, shromažďují Boží rodinu jako společenství bratří a sester žijících v jednotě a vedou ji k Bohu Otci prostřednictvím Krista v Duchu Svatém. Uprostřed křesťanského společenství se klanějí Otci v Duchu a pravdě (srov. Jan 4,24). Mimoto věnují své síly kázání a vyučování (srov. 1 Tim 5,17).

Více informací pro ty, kteří pocítili povolání ke kněžství, ZDE

Jáhenství

Podle apoštolské tradice jsou jáhnové svěceni vkládáním rukou, aby skrze svátostnou milost účinně naplnili svou službu. Jáhenské svěcení měla katolická církev již od apoštolských dob ve velké úctě.

Na jáhny "jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě. Posíleni svátostnou milostí slouží Božímu lidu ve společenství s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní".

Po 2. vatikánském koncilu bylo obnoveno i tzv. trvalé jáhenství. Trvalými jáhny se mohou stát i muži, kteří žijí v manželství, dovršili alespoň 35. rok věku a mají odpovídající teologické vzdělání.